• BALÁŠ, E: Pověsti valašského lidu na Bystřičsku, Československá ethnografie IV, 1956, s. 401-410.
 • BALETKA, Ladislav.: Růžďka, pohled do historie obce na Valašsku, Růžďka: Obecní úřad v Růžďce, 1998.
 • BALETKA, Ladislav: Vsetínský zámek. Jeho historie a současnost. Vsetín, 1988.
 • BURIAN, Bohuslav, BURIAN, Ilja: Dějiny protestantismu na Vsetínsku, Vsetín: Horní sbor českobratrské církve evangelické na Vsetíně, 1993.
 • ČERMÁKOVÁ, Eva: Pravěk Valašska, Vsetín: Muzeum regionu Valašsko, 2014.
 • DOSTÁL, František: Valašská povstání za Třicetileté války (1621–1644), Praha: Naše vojsko, 1956.
 • DOSTÁL, František: Valašská povstání 1620/1644, Vsetín: MěstNV na Vsetíně, 1966.
 • KAŠPAR, Bohumil: Po stu letech: památník reformované církve Českomoravské obsahující popsání všech sborů evanjelických H.V. v Čechách a na Moravě v jubilejním roce 1881 stávajících. V Praze: Nákladem Spolku Komenského, 1881.
 • HURTA, Karel: 100 let sportu na Bystřičce, Bystřička: TJ Sokol Bystřička, 2019, ISBN 978-80-270-5841-9
 • HOBST, L.: Kotvení přehrady Bystřička do podloží. Inženýrské stavby Praha, 17, 1969, č. 4, s. 147-151
 • JAKEŠ, Josef: Dějiny růžďské školy, Gottwaldov: Krajské museum v Gottwaldově, 1957.
 • JANOŠKA, Martin: Valašsko očima geologa, Olomouc: UP v Olomouci, 2000, 72 s., ISBN 80-244-0085-5
 • JEŘÁBEK, Richard: Karpatské vorařství v 19. století. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1961, s. 13-75
 • KOHOUTEK, Jiří: Hrady jihovýchodní Moravy, Zlín: Archa, 1995, ISBN: 80-900249-8-X
 • KOHOUTEK, Jiří: Výzkum středověkých hradů v oblasti Vsetínských vrchů, Archaeologia Historica, 1991, s. 241-254
 • kolektiv autorů: 110 let železničního provozu na trati Valašské Meziříčí–Vsetín, Valašské Meziříčí, 1995
 • kolektiv autorů: Okres Vsetín, Brno – Vsetín, 2002. ISBN 80-7275-024-0
 • kolektiv autorů: Okres Vsetínský. Obraz přírodní, kulturní a hospodářský, Vsetín, 1938
 • KOTRLA, Pavel, HURTA, Karel, ŠKABRAHA, Martin: Bystřička, Bystřička 2016, ISBN 978-80-270-0575-8 (2. vydání; 1. vydání v roce 2002)
 • KOTRLA, Pavel: Přehrada Bystřička, Bystřička 2009, ISBN 978-80-254-5466-4
 • KOTRLA Pavel, VETCHÝ, Jan (eds.),: Čtení z Bystřičky a Růžďky, Vsetín 2010, ISBN 978-80-903890-5-2
 • Kronika vsetínského panství – jeho obyvatelů a majitelů od Wilhelma Fernanda (překlad do češtiny). SOA Vsetín, Pozůstalost Richarda Pavlíka, inv. č. 289
 • KUBÍČEK, F.: K hydrobiologii Bystřičské přehrady u Vsetína. Přírodovědecký sborník Ostravského kraje, 17, 1956, s. 59-78
 • „Narovnání všech dědin Panství Vsetínského dne 25. června 1700“; ZA Opava, Velkostatek Vsetín a Ústřední správa Thonetových statků na Vsetíně 1575 1948, inv. č. 33
 • PAVLÍK, Richard: Valašské pověsti ze vsetínského okresu. Vsetín: Okresní pedagogický sbor, 1956. 16 s.
 • PAVLÍK, Richard: Vsetínsko v boji za svobodu: K historii bojů na Valašsku v květnu 1945. Vsetín: Průlom, 1946. 191 s.
 • PEROUTKA, Bohumil: Zámčisko u Bystřičky (okres Vsetín). In: Nové archeologické výzkumy v kraji Gottwaldovském. Gottwaldov, Kraj. museum 1955, s. 54-55
 • ROUS, Jan: Valaši v boji za svobodu. 150. výročí tolerančního patentu. Valašské Meziříčí: Lubina, 1931.
 • ROUS, Jan: Po stopách zaniklé vsi Svojanova na Vsatsku (studie ve vlastivědném časopisu Od Horácka k Podyjí), 1937.
 • ROUS, Jan: Výbor z díla, Bystřička: Obec Bystřička, 2015, ISBN 978-80-260-7968-2
 • ŠMERAL Jiří (ed.), JANIŠ Dalibor, SCHENK Zdeněk, ŠTĚTINA Jan, VRLA Radim, ZAJÍC Petr: Hrad Šaumburk, hrad Klenov a osídlování horního Pobečví ve středověku. Valašské Meziříčí: Město Valašské Meziříčí, 2015.
 • ŠNAJNARA, Pavel a kolektiv: Geologické lokality Zlínského kraje, Zlín: Zlínský kraj, 2021, ISBN 978-80-87833-51-3, 177 s.
 • ŠTĚRBA, O.: Korýši z potoků v okolí Bystřičské přehrady. Přírodovědecký sborník Ostravského kraje, 16, 1955, s. 51-55
 • TKÁČIKOVÁ, Jana, HUSÁK, Jan, SPITZER, Lukáš: Valašské louky a pastviny – dědictví našich předků. Vsetín: Muzejní společnost ve Valašském Meziříčí
  a Muzeum regionu Valašsko, 2013.
 • VÁCLAVEK, Matouš: Vsatský okres. Brno 1909, s. 76-78
 • ŽAMBOCH, Martin: Příběh obyvatel vsi Růžďky. 2004. Růžďka.