Prvním kronikářem obce se stal Jan Rous. Byl sice s Bystřičkou a okolím pevně vázán, původem však nebyl Valach, ani Moravan. Pocházel z Čech a trvalo poměrně dlouho, než se řízením osudu dostal na Valašsko. Narodil se 23. srpna 1869 v Libkovicích nad Labem. Po obecné škole a gymnáziu studoval evangelický učitelský ústav v Čáslavi. Po působení na několika školách byl v roce 1901 přeložen na Valašsko. Po Lhotě u Vsetína a Jasence zakotvil v roce 1908 v Bystřičce.

Nejprve vede školní kroniku, později kroniku obecní. Tu v letech 1921–1931. Podařilo se mu vtisknout jí osobitý ráz. Kronika byla pro své vysoké kvality mnohdy oceňována. Po svém penzionování se přestěhoval do Jablůnky, kde v letech 1930–1945 působil opět jako kronikář. Zemřel 19. ledna 1950. (Více o Janu Rousovi v oddíle Osobnosti.)

V letech 1932–1961 vedl kroniku bystřičský rodák František Bartoň (25. prosince 1901 – 7. května 1976). Za jeho působení, v průběhu Druhé světové války, kdy kronice hrozilo možné zničení, se mu, ve spolupráci s tehdejším starostou Janem Lukášem a okresními úředníky, podařilo kroniku ukrýt. Po sepsání falešné zprávy o ztrátě prvního dílu kroniky, byla po celou dobu války ukryta v domě kronikáře. Pouze v době po atentátu na Heydricha byla zakopána v zemi. Kronika přežila válku, šťastně se vrátil i zabavený druhý díl. Záznamy z let 1939–1945 byly podle průběžných záznamů Františka Bartoně doplněny později.

Zápisy do roku 1948 často vyjadřovaly osobní stanovisko kronikáře, poté se však postupně vytrácejí zcela a kronika se čím dál více omezuje pouze na ryze úřednické záležitosti a záznamy. Zcela v duchu doby.

Třetím kronikářem v pořadí se stal Karel Bartoň (* 16. února 1931-2018), syn předešlého kronikáře, taktéž rodák z Bystřičky. Pamětní knihu vedl v letech 1962–2000.

Za celou dobu existence kroniky nedocházelo k zpětnému přepisování, škrtání zápisů. A to ani v letech 1939, 1945, 1948, 1968, 1989. Obecní kroniky tak zůstaly svědectvím doby, ve které vznikaly. Jistou výjimku představuje dodatečný záznam, který byl schválen jako Doplněk k zápisu za rok 1968. Tehdy dostala místní stranická organizace Komunistické strany Československa ke „kontrole“ obecní kroniky. Následně bylo nutno provést zhodnocení srpnových událostí v duchu nastupující normalizace. Zápis byl schválen na zasedání výboru vesnické organizace KSČ 26. 5. 1972 a do kroniky doplněn. Ani v tomto případě však původní záznamy pozměněny nebyly.

 

Přehled dílů obecní kroniky a kronikářů

I. díl1
1925 – 1931 Jan Rous

II. díl
1932 – 1961 František Bartoň

III. díl2
1936 Jan Rous

IV. díl
1962 – 1965 Karel Bartoň

V. díl
1966 – 1968 Karel Bartoň

VI. díl
1969 – 1977 Karel Bartoň

VII. díl
1978 – 1983  Karel Bartoň

VIII. díl
1984 – 1990 Karel Bartoň

IX. díl
1991 – 1996 Karel Bartoň

X. díl
1997 – 2000 Karel Bartoň

XI. díl
2001 – 2010 Pavel Kotrla

XII. díl
2010 – 2021 Pavel Kotrla

XIII. díl
2022 Eva Divínová

1 Řada záznamů navazuje na dříve vedenou školní kroniku. Je zde zaznamenán cenný etnografický materiál věnovaný nejenom Bystřičce, ale i o Valašsku obecně.

2 Tento díl kroniky obsahuje zvyky obyvatelstva a řadu výpisů z archivu dodaných Josefem Válkem a Karlem Koblihou. V tomto období byly díly II a III vedeny souběžně.