Bystřička žije bohatým a pestrým kulturním a společenským životem. Na dění se podílí řada spolků a organizací v různých částech obce. K tradičním místům setkávání patří areál U Lukášů, areál letního kina, hospoda Na Nové, prostory před hasičskou zbrojnicí nebo u zvoničky. Kulturní, společenské a sportovní akce jsou rozprostřeny v průběhu celého kalendářního roku.

 

TJ SOKOL BYSTŘIČKA

Vznik Sokola Bystřička
Vznik Sokola Bystřička

První zmínky o tělocvičném kroužku pocházejí z roku 1913. První kronika Sokola Bystřička obsahuje záznam o vzniku odboru Tělocvičné jednoty Sokol v Bystřičce z roku 1919. „Ustavující schůze“ se konala hned po přednášce bratra starosty Hartriga na Nové Hospodě ne téma: Co Čech – to Sokol, kdy se k zápisu členů přihlásili přes třicet zájemců. Tato přednáška se konala dne 6. dubna 1919. Záznam do kroniky byl pořízen 17. srpna 1919 Janem Jurčíkem. Činnost byla zahájena pravidelným cvičením dvakrát týdně. V roce 1929 měl Sokol již 53 členy.

Další kronika začíná zápisem ze dne 24. dubna 1938 a pokračuje až do 12. února 1950.

Schůze se konaly v hospodě Na Nové, zde byly Sokolem pořádány taneční zábavy. Předválečným starostou pobočky byl František Kacerle starší, jednatelem Karel Batla.

Po útlumu v letech 2. světové války došlo k obnovení činnosti Sokola v roce 1947. Starostou Sokola byl nadále František Kacerle st. Z výroční zprávy Sokola dne 15. února 1948 citujeme

„V roce 1947 vykonáno: 1. ustavující valná hromada, 2 schůze výborové, 7 schůzí členských.

Počet členstva: 41 mužů, 14 žen, 5 dorostenek, 7 žáků, 11 žákyň – celkem 78 členů (Bystřička měla v té době cca 600 obyvatel – pozn. red.). Spolkový majetek obsahuje: 1 železná bradla, 1 přenosná bradla, 1 plátěná žíněnka, 1 volejbalový míč, 1 volejbalová síť – vše v upotřebitelném stavu“ – konec citátu.

Členové Sokola secvičovali v té době prostná pro XI. Všesokolský slet, účastnili se okrskových cvičení v Jablůnce a v Křivém. V létě byla uspořádána s dětmi vycházka k Masarykově lipce na oznickém kopci. Maškarní ples 31. 1.1948 vykázal tento obrat: příjem 17. 643,‑ Kč, výdej 7. 175,‑ Kč.

Po XI. všesokolském sletu nastal v činnosti Sokola útlum způsobený reorganizací a sjednocováním tělovýchovy. Poslední zápis z této doby je ze dne 12. února 1950. Významné oživení činnosti Sokola nastává počátkem šedesátých let. V zimním období je cvičeno s mládeží v sále hospody Na Nové. Je upraveno hřiště pro odbíjenou u Bečvy, zde jsou pořádány rovněž sportovní dny pro mládež. Na podzim roku 1961 jsou zahájeny přípravy výstavby přírodního kluziště U Lukášů. Členové Sokola vyvíjejí činnost v oddílech odbíjené, šachu, stolního tenisu a základní tělesné výchovy. Předsedou výboru TJ je František Kacerle mladší.

V roce 1962 jsou postaveny šatny ke kluzišti, z důvodu nerovného terénu bylo kluziště zprovozněno jen částečně. V lednu 1964 byly zahájeny tréninky hokejistů, prvními trenéry se stali Ota Rott a Jan Tomanec. První hokejový přátelský zápas byl sehrán 5. ledna 1964 s TJ Jarcová s výsledkem 5:7 pro hosty. Za nečekaně velké účasti diváků bylo 19. 1. 1964 sehráno utkání s TJ Liptál, kdy Bystřička zvítězila 5:4.

Na louce nad kluzištěm jsou pořádány závody v lyžování. Cvičení mládeže probíhá v sále restaurace Na Nové. V roce 1964 má TJ Sokol celkem 120 členů. Je založen oddíl odbíjené (muži, dorostenci, dorostenky) a připravuje se výstavba hřiště odbíjené U Lukášů. První mistrovské utkání v odbíjené bylo sehráno s TJ Jablůnka 15. května 1964 s výsledkem 1:3. Turistického výletu na Štípu (35 km) se účastnilo 27 členů. Máj, postavený u hospody Na Nové byl „příznivci“ skácen předčasně a musel být postaven U Lukášů nový.

V roce 1965 vyhrálo družstvo ledního hokeje okresní soutěž, nejlepšími střelci byli Milan Bártek se šesti a Vladimír Adámek s pěti góly. Během sezony bylo zničeno 45 hokejek, z toho čtyři brankářské. Koncem zimy byly dále sehrány zápasy „starých pánů“ mezi horním a dolním koncem, přátelský zápas STS Valašské Meziříčí vs. JZD Bystřička, dokonce utkání žen „horní vs. dolní konec“.

Každoroční stavění a demontáž mantinelů pro kluziště, obětavost při stříkání ledu, který často při oblevě uplaval, tréninky, soutěžní i přátelská utkání mužů a později i žáků byly stěžejním znakem života TJ Sokol Bystřička v šedesátých letech. V letním období se pak z hokejistů stávali volejbalisté, kteří dosáhli rovněž velmi dobré sportovní výkonnosti.

V srpnu 1972 byly zahájeny práce na výstavbě tenisového kurtu, v roce 1973 byl uveden do provozu kotvový lyžařský vlek. Svou činnost obnovil oddíl šachu. V roce 1975 byl k šatnám na hřišti U Lukášů přistaven sál pro cvičení a stolní tenis.

Vzhledem ke stále horším klimatickým podmínkám a stále horšímu stavu dřevěných mantinelů bylo na místě přírodního kluziště zbudováno zatravněné hřiště pro minikopanou.

V roce 1991 byla TJ Sokol Bystřička registrována jako občanské sdružení. Tělovýchovná jednota Sokol si vzhledem k tradicím ponechala název (Sokol) a i po roce 1990 zůstává v zastřešující organizaci Českého svazu tělesné výchovy. Nevrátila se tedy „pod křídla“ obnovené sokolské organizace. Členská základna v roce 2002 čítala celkem 130 členů a v činnosti byly oddíly ledního hokeje (využívá zimní stadion ve Valašském Meziříčí), tenisu, šachu, lyžování, kondiční cvičení žen (tělocvična školy Pod Růžďkou), vodní sporty a turistika, nohejbalu a minikopané.

V roce 2003 začíná „zvelebování“ areálu U Lukášů. Starý kurt na tenis je kompletně přestavěn a nyní jsou k dispozici kurty dva. Hřiště na odbíjenou bylo rozšířeno tak, aby vyhovovalo soutěžním zápasům v nohejbalu. Byly postaveny dva přístřešky pro posezení diváků při sportovních a kulturních akcích. V sále na hřišti je zřízen „SPORTKLUB“ s občerstvením, jehož provoz zajišťuje stálou možnost použití sociálních zařízení, čistotu v areálu a zejména finanční příspěvek provozu budov (elektřina, otop atp.) i celého areálu.

V roce 2008 bylo za významné finanční pomoci obce postaveno víceúčelové asfaltové hřiště s mantinely. 16. května 2009 proběhly na hřišti U Lukášů oslavy 90. výročí vzniku Sokola v Bystřičce. Byli pozváni všichni současní i bývalí členové Sokola Bystřička. Starším členům byly předány pamětní listy. Všem účastníkům byla připomenuta historie (panely fotografií, diplomů, trofeje a jiné archiválie) a představena současnost (na všech hřištích proběhly sportovní zápasy a turnaje).

Sportovní areál U Lukášů, který patří obci Bystřička a který TJ Sokol Bystřička v současné době spravuje, umožňuje bohatý sportovní život nejen členům tělovýchovné jednoty, občanům obce i rekreantům a návštěvníkům obce. Nadále probíhá jeho zvelebování. V roce 2015 bylo nově zrekonstruováno hřiště pro nohejbal a odbíjenou. Sportovní a společenský ruch v areálu U Lukášů nabývá každoročně na intenzitě. Významnou složkou dění v areálu U Lukášů je provozování hasičského sportu a spolupráce se Sborem dobrovolných hasičů v Bystřičce. Časté souběžné členství občanů Bystřičky v TJ Sokol a SDH Bystřička je dobrým předpokladem ke koordinaci činností a akcí. Hasiči mají v areálu svou základnu, na které trénují hasičský sport jak družstva dospělých, tak družstva mládežnická. Klubovnu využívá v zimě kroužek mladých hasičů. Pro děti je zde každoročně pořádán v sále zimní maškarní karneval a červnový sportovní dětský den. Z kulturních a společenských akcí je to pk maškarní diskotéka pro dospělé, občasné diskotéky pro mládež a silvestrovský večer. Ve spolupráci s obecním úřadem jsou pořádány v sále besedy a přednášky na různá témata.

Současná činnost TJ Sokol Bystřička, který v roce 2015 evidoval 159 členů, nadále navazuje na bohaté tradice sportovní a tělovýchovné činnost v obci.

Bystřička – Sportovní areál U Lukášů

 

Oddíly TJ Sokol Bystřička

 

Lední hokej – předseda Ivan Výmola

Jeden z nejstarších sportů na Bystřičce stále žije. Družstvo Bystřičky se pravidelně účastní soutěže O pohár Bobra na zimním stadionu ve Valašském Meziříčí, kde dosahuje solidních výsledků. Otázkou bude generační výměna hráčů i vzhledem k finanční náročnosti sportu. Nadějí je výchova mladých hokejistů na kluzišti U Lukášů. To bývá při příznivých klimatických podmínkách zásluhou hokejistů připraveno k bruslení.

 

Cvičení – předseda Vlasta Stuchlíková

Nejstarší forma sportování v Bystřičce má následovníky ve cvičení žen. V současné době cvičí ženy a dorostenky v malé tělocvičně ve škole Pod Růžďkou.

 

Šachy – předseda Ing. Karel Hurta

Oddíl funguje nepřetržitě od roku 1973. V soutěžích hraje družstvo „A“ regionální přebor (osmičlenná družstva) a družstvo „B“ regionální soutěž (pětičlenná družstva). Mládež se účastní turnajů a soutěží na regionální i krajské úrovni. Pravidelné tréninky šachistů jsou od září do května vždy ve středu.

 

Tenis – předseda Dušan Plšek

Tenisový oddíl má 15 platících dospělých mužů. Tito hrávají dvakrát až třikrát týdně na obou kurtech. Bezplatný přístup na kurty má mládež a ženy (členové TJ Sokol). Ostatní uživatelé platí poplatek, který je využíván na údržbu kurtů. Tenisová sezona vrcholí na podzim, kdy se hrají tradiční turnaje Bystřička OPEŇ.

 

Lyžování

Lyžařský vlek na kopci U Lukášů je udržován v provozuschopném stavu. Podle stavu sněhové pokrývky jsou zde každoročně pořádány závody ve sjezdových disciplínách.

 

Nohejbal – předseda Aleš Palát

Oddíl nohejbalu hraje minimálně jednou týdně na antukovém kurtu V zimě využívají nohejbalisté ke hře tělocvičnu školy v Růžďce. Kromě pravidelné rekreační hry pořádá oddíl tradiční velikonoční, podzimní a silvestrovské (!) turnaje pro příchozí (účast 15–21 hráčů). Vrcholem nohejbalové sezony na Bystřičce je turnaj Bystřičská smeč, hraný vždy poslední sobotu v červenci. Ředitel turnaje Petr Čunek musí pro velký zájem řadu zájemců odmítat.

 

Vodní sporty a turistika – předseda Jitka Smilková

Zájemci o tuto činnost mají možnost se vyžívat na individuálních i kolektivních vodáckých akcích mimo obec (sjezdy Moravice a jiných řek). Pro děti jsou pořádány základní vodácké výcviky na Bečvě. Stěžejní akcí bývá Vodácký víkend – sjezd říčky Bystřičky od přehrady po soutok s Bečvou. Akce vyžaduje mimořádné organizační zabezpečení (od zajištění nadlepšení průtoku, zajištění dopravy a občerstvení po záchranářské zajištění na nebezpečných místech). Počet pořadatelů z řad členů TJ i jiných příznivců neklesá pod šedesát. Výsledkem je pěkný zážitek z vodácké akce a nemalý finanční příspěvek do rozpočtu TJ. Ten byl mimo jiné použit na nákup dvou šestimístných raftů včetně vybavení, které jsou určeny pro využití členy TJ Sokol. Tradicí se stal i vodácký zájezd o prázdninách (např. Orava, Dunajec, Hron).

 

Volejbal – předseda Alena Surá

Od jara do zimy se na hřišti schází rekreační volejbalisté k přátelským zápasům. Pod vedením Aleny Suré se družstvo žen a smíšené družstvo účastní rekreačních turnajů v regionu. Minimálně dva takové turnaje jsou každoročně pořádány za účasti až deseti družstev v areálu U Lukášů. Družstva volejbalu nás důstojně reprezentují na tradičních sportovních setkáních s družební obcí Bystrička (u Martina, Slovensko).

 

Starostové či předsedové TJ Sokol Bystřička:

František Kacerle starší, František Kacerle mladší do roku 1963, Josef Dovrtěl 1964–1965, František Hurta 1966–1972, Petr Batla 1973–1980, Lubomír Karola 1980–1989, Ivan Výmola 1990– dosud.

 

Historii TJ Sokol Bystřička v roce 2019 představil v knize 100 let sportu na Bystřičce Karel Hurta.

Karel Hurta: 100 let sportu na Bystřičce (2019)
Karel Hurta: 100 let sportu na Bystřičce (2019)

 

HASIČI

Sbor dobrovolných hasičů v Bystřičce byl založen 17. ledna 1937. V počátcích měl sbor 25 činných členů a 20 členů přispívajících. Prvním starostou hasičského sboru byl zvolen Jan Mareček. Veškerá výzbroj a výstroj nutná k zahájení činnosti byla pořizována z vlastních prostředků, získávaných z výtěžků tanečních zábav. Vzhledem k tomu, že nebyla žádná místnost, která by mohla sloužit za zbrojnici, byla výzbroj a výstroj členům svěřena do vlastní péče.

Motorovou stříkačku se podařilo zakoupit až v roce 1942 a byla umístěna v kůlně tehdejšího starosty Josefa Lukáše. V roce 1948 byla zakoupena poplachová siréna a Místním národním výborem motorové vozidlo Borgwart. Začalo se uvažovat o výstavbě samostatné požární zbrojnice, která však byla povolena až roku 1956 a slavnostně otevřena v roce 1959. Budova zároveň slouží jako zdravotní středisko pro Bystřičku a přilehlé obce. V následujících letech byl strojový park rozšiřován o další vozy. Postupně se doplňovala výzbroj a výstroj. Požární družstvo se pravidelně účastnilo poplachových a námětových cvičení, okresních a pohárových soutěží, kde získalo řadu ocenění.

Povodně v roce 1997 poukázaly na nedostatečné propojení s ostatními částmi okresu a záchranných složek. Následkem toho bylo modernizováno technické vybavení, které nyní umožňuje dálkové ovládání poplachové sirény umístěné na budově požární zbrojnice. Došlo tak k propojení s ostatními částmi centrálního záchranného systému.

 

Myslivecké sdružení Přehrada‑Bystřička

Určitě nejde opomenout v naší obci další zájmovou organizaci, a to myslivecké sdružení. Bylo založeno roku 1947 a v době svého vzniku mělo 5 členů. Brzy po vzniku bylo spojeno ve větší celek, a to s myslivci ze sousední Růžďky. Celkový počet členů se tímto zvýšil na 15 a postupem času se zvyšoval. Hospodařilo se výměře větší než 3000 Ha.

Po rozpadu těchto velkých celků začali myslivci z Bystřičky hospodařit jen v katastru hranic obce. Myslivecké sdružení Přehrada‑Bystřička, o. s. provozuje myslivost v pronajaté honitbě od honebního společenstva Bystřička s výměrou 756 ha, z toho 399 ha je les, 321 ha zemědělská půda, 19 ha vodní plocha a 17 ha ostatní plocha.

Ze zvěře, která se zdržuje v revíru, je nejpočetnější zvěř srnčí. V menších počtech se vyskytují jeleni a mufloni. Zastoupen je také divočák, zajíc a bažant. Zvěři je v zimních měsících, kdy strádá, věnována ze strany mysliveckého sdružení maximální péče v přikrmování. Po celém revíru je zbudováno 17 krmných zařízení. Odměnou za celoroční práci jsou jim krásné zážitky z pozorování a v neposlední řadě i lovu této zvěře.

Myslivecké sdružení má v současné době 17 stálých členů. Převážná většina členů jsou obyvatelé obce Bystřička.

 

SVAZARM

Svazarm – Svaz pro spolupráci s armádou – patří již minulosti. V obci byl Bystřička založen v roce 1966 a byl tvořen čtyřmi zájmovými kroužky: střeleckým, modelářským, hudebním a radiokroužkem. Svazarm se stal pravidelným organizátorem motocyklových soutěží, a to i mistrovství Evropy a ČSSR. Závody se pravidelně konaly na loukách Na Ježkovách, které byly upraveny jako součást trati.

 

Kynologický klub

Kynologický klub byl založen jako složka SVAZARMU v roce 1984 panem Domiterem. Jedním ze zakládajících členů je dnes čestný člen pan Bohuslav Bechný z Mikulůvky. Po roce 1990 bylo zdokonaleno cvičiště, které v roce 1997 celé zničila povodeň. Podařilo se jej však zprovoznit. Po druhé povodni v roce 2002 se činnost klubu pozastavila a cvičiště bylo propůjčeno spolupracující Záchranné brigádě KK Valašské Meziříčí. V roce 2009 byla provedena přeregistrace organizace a kynologický klub opět pokračuje v činnosti. Cvičiště tak nyní nabízí prostor jak pro samostatné cvičení psů, tak i cvičení a výchovu psů všech plemen pod dohledem zkušeného cvičitele.

 

Dobromysl Bystřička

Spolek Dobromysl byl založena za účelem pořádání společenských aktivit v obci Bystřička

Zastávka

Spolek pro kulturu a vzdělanost na Bystřičce